1. Podstawy prawne.
2. Omówienie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
3. Zasady przekazywania i porządkowania dokumentacji
do archiwum zakładowego przez jednostki organizacyjne.
4. Omówienie sposobu wypełnienia dokumentacji związanej
z procedurami przekazania, udostępniani oraz wycofania akt.
5. Podsumowanie.

Kurs do backupów i testowania ustawień, aktywności, importu/eksportu z platformy itp.

Proszę aby kurs był dostępny tylko dla nas (R Skiba i A Byrdy) z maksymalnymi prawami admina. Dobrze byłoby aby kurs był niewidoczny dla studentów i innych osób.

Zawiera materiały przydatne matematykom do (zdalnego) prowadzenia zajęć.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć podstawową wiedzę potrzebną do pozyskiwania funduszy na przedsięwzięcia związane z rozwojem potencjału uczelni, w szczególności na badania naukowe, programy kształcenia, nowe inwestycje oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel główny kursu:

Zapoznanie uczestników kursu ze specyfiką pozyskiwania środków zewnętrznych oraz nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego stworzenia wniosku o dofinansowanie projektu

 Kurs składa się z 6 modułów tematycznych:

  1. Wprowadzenie
  2. Finansowanie projektów
  3. Dokumenty aplikacyjne
  4. Etapy tworzenia wniosków aplikacyjnych
  5. Pozyskiwanie środków w Politechnice Krakowskiej
  6. Warsztat kierownika projektu

The course aims at providing short and intensive introduction to tools and technique of handling meshes in Python with support from tools like GMSH, VTK and various Python packages.

E-kurs poświęcony będzie szkoleniu z efektywnego wydatkowania środków publicznych poprzez przestrzeganie określonych warunków i procedur wyboru dostawcy towarów i usług, bądź wykonawców robót budowlanych. Wybór w/w dostawców/wykonawców musi zostać dokonany z uwzględnieniem uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów

W dobie ogromnych możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów prawidłowe stosowanie odpowiednich procedur jest nieodzowne w celu uniknięcia ewentualnych przyszłych kar nakładanych na wykonawców projektów nie stosujących lub błędnie stosujących procedury wyboru oferentów. Stosowanie w/w procedur jest zadaniem obligatoryjnym dla wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich w tym również dla jednostek podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Kurs przeznaczony dla administracji projektuE-Kurs będzie obejmował szkolenie z wystawiania faktur.  Swoim zakresem
obejmie szereg  czynności  jakie należy wykonać aby prawidłowo wystawić 
fakturę dokumentującą sprzedaż usług/materiałów jak i też odpowiednie
udokumentowanie zakupionych usług od kontrahentów zagranicznych (Import
usług), zakupionych materiałów od kontrahentów z Unii Europejskiej (WNT).
Dzięki szkoleniu użytkownik zapozna się z oznaczeniem kodów do określana
stawek zastosowanych w programie. Dzięki szkoleniu użytkownik uzyska
praktyczne, graficznie ukazane  informacje w której komórce PK może
uzyskać informację w celu prawidłowego wystawienia faktury VAT. Poczynając
od uzyskania właściwego kodu kontrahenta, po przez zastosowanie właściwej
stawki VAT itp.

E-kurs " Czas pracy nauczycieli akademickich" zawiera informacje na temat czasu pracy nauczycieli akademickich na PK. Są tu zawarte informacje dotyczące wymiaru pensum dydaktycznego oraz  możliwości uzyskania zniżek do pensum przez nauczycieli akademickich. Są także informacje na temat urlopów szczególnych  (np. urlop naukowy, zdrowotny), oraz informacje na temat rozliczania nieobecności nauczycieli akademickich w pracy. E-kurs będzie przydatny dla osób pracujących w module eHMS/pens oraz dla nauczycieli akademickich.