Modelowanie zagadnien mat-fiz w pogramie Matlab Cel 1. Poznanie srodowiska MATLAB/Simulink i mozliwosci jego wykorzystania na zajeciach z innych przedmiotów oraz w pózniejszej pracy zawodowej. Interaktywne wykonywania obliczen bez potrzeby programowania oraz mozliwosc tworzenia grafiki biznesowej i pózniejszej interaktywnej edycji otrzymanych rysunków. Cel 2. Poznanie zasad programowania w MATLAB-ie, w tym tworzenie skryptów, funkcji i klas. Poznanie edytora, debuggera oraz innych narzedzi dostepnych na panelu MATLAB-a. Poznanie typów danych w MATLAB-ie oraz operacji, które mozna na tych typach danych wykonywac Cel 3. Wykazanie potrzeby tworzenia modeli matematycznych oraz przedstawienie podziału tych modeli na ciagłe i dyskretne, deterministyczne i stochastyczne oraz na modele mikro- i makroskopowe. Przykłady utworzenia modeli dla wybranych zagadnien matematyczno-fizycznych oraz wykonanie w MATLAB-ie obliczen symulujacych procesy opisane przez model Cel 4. Modelowanie graficzne wybranych zagadnien matematyczno-fizycznych w Simulinku oraz dobór parametrów symulacji.Wykorzystanie solwera ode23 (lub innych) do numerycznego rozwiazania równan modelu i porównanie wyników. Mozliwosc dodatkowej weryfikacji wyników symulacji poprzez analityczne rozwiazanie równania z uzyciem Symbolic Math Toolbox