The course has been designed to develop ability to apply standard  theoretical  concepts to economic analysis of macroeconomic developments,  with a focus on analytical skills necessary to understand and interpret  real-world situations. Although there is a strong theoretical core, the course focus is on the practical application of economic relationships to problems, and on developing the ability to share  the insights that economic analysis can provide. More specifically, the  course provide students with  ability (1) to analyze statistical data on gross domestic product (GDP), balance-of-payments (BOP), unemployment and inflation, and (2) to make use of  formal macroeconomic models, such as the saving-investment balance, the AD-AS model, the Phillips curve, in order to interpret the most important issues in fiscal and monetary policies in Poland and abroad, as well latest developments of  inflation, unemployment and migration. 

  • Zjawisko ruchu: definicje podstawowych wielkości charakteryzujących ruch postępowy i obrotowy.
  • Dynamika klasyczna: zasady dynamiki Newtona, układy inercjalne, znaczenie drugiej zasady i różniczkowe równania ruchu cząstki, druga zasada dynamiki dla cząstki nieswobodnej, definicja momentu siły i momentu pędu.
  • Druga zasada w dynamice ruchu obrotowego punktu materialnego i bryły sztywnej, środek masy i równania ruchu postępowego środka masy.
  •  Względność ruchu: nieinercjalne układy odniesienia.
  • Praca i energia w polach zachowawczych i polach niezachowawczych, energia potencjalna cząstki w polu grawitacyjnym, elektrostatycznym i w polu sił sprężystości.
  • Zasady zachowania : energii, pędu i momentu pędu. Zderzenia cząstek i ich klasyfikacja.
  • Drgania harmoniczne; równanie ruchu i jego rozwiązania w przypadku drgań nietłumionych, tłumionych siła proporcjonalna do prędkości i wymuszanych siła periodycznie zmienna w czasie.
  • Zjawiska falowe: równanie falowe i jego rozwiązania w postaci fali biegnącej i fali stojącej, fale dźwiękowe , ultradźwięki i infradźwięki, fale elektromagnetyczne, zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal, efekt Dopplera. Wykorzystanie w technice i medycynie .
  • Elementy elektrodynamiki klasycznej, stałe w czasie pole elektryczne, prawo Gaussa , własności elektryczne materii,  prąd elektryczny,  siła elektromotoryczna, prawa przepływu prądu stałego,  stałe w czasie pole magnetyczne, siła Lorentza, zjawisko Halla. Prawo Gaussa i prawo Ampera, własności magnetyczne materii , zastosowanie w praktyce.
  • Podstawy doświadczalne fizyki kwantowej, kwantowa teoria światła , fale materii, przykłady wykorzystania w nauce i technice