Słownik


Słownik pojęć.

Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Dalej)
Wszystkie

A

Academia Electronica

Academia Electronica - pierwsza polska wirtualna akademia skupiająca zainteresowanych tematyką Second Life działająca od października 2007 r.

(źródło Wikipedia)

adaptive learning

Adaptive learning - nauczanie dające możliwość zmiany formy dostarczanej treści (możliwość wydrukowania materiałów kursu e-learningowego)

ADDIE

ADDIE - proces nauczania zakładający pięć etapów: analizę, projekt, budowę, implementację (wdrożenie) oraz ewaluację  (ocenę).

(źródło esee.eu)

Adobe Reader

Adobe Reader (poprzednio Adobe Acrobat Reader) – bezpłatny program firmy Adobe Systems, udostępniany na większość platform komputerowych, służący do czytania publikacji elektronicznych w formacie PDF (Portable Document Format) przygotowanych w pakiecie Adobe Acrobat lub za pomocą jednego ze sterowników PDF udostępnionych przez firmy trzecie.

(źródło Wikipedia)

AICC

AICC (Aviation Industry CBT Committee) - standard projektowania szkoleń e-lerningowych

aplikacja

Aplikacja - konkretny ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność element oprogramowania użytkowego, które jest podkategorią oprogramowania.

(źródło Wikipedia)

AVI

AVI (ang. Audio Video Interleave) to kontener danych audiowizualnych. Został wprowadzony w roku 1992 przez firmę Microsoft jako element strategii przystosowania systemu Windows do obsługi multimediów, stanowiący część technologii Video for Windows.

(źródło Wikipedia)

B

backup - kopia

Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) lub po prostu Backup – w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Proces wykonywania kopii bezpieczeństwa, w odniesieniu do kopii długotrwałych, jest nazywany archiwizacją.

(źródło Wikipedia)

blended learning

Blended learning (nauczanie komplementarne) łączy nauczanie bezpośrednie (tradycyjne) z nauczaniem przez komputer. Jest to połączenie dwóch różnych środowisk nauczania, i zestawienie ich w taki sposób, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, jak również by uczyć się w sposób jak najbardziej wydajny.

(źródło Wikipedia)

blog

Blog (ang. web log dziennik sieciowy) — rodzaj strony internetowej zawierającej określoną liczbę odrębnych, samodzielnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów, których twórcą jest właściciel bloga.

(źródło Wikipedia)

C

c-learning

c-learning - nauczanie konwencjonalne (w klasach)

CALL

Termin CALL jest akronimem, który znaczy Computer-Assisted Language Learning czyli nauka języków wspomagana komputerem.

(źródło Wikipedia)

CBT

CBT (Computer Based Training) - nauczanie z wykorzystaniem komputera lub komputerów

chat

chat – rodzaj internetowej pogawędki i jedna z usług internetowych

(źródło Wikipedia)

CMS - system zarządzania treścią

System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny.

(źródło Wikipedia)

Computer-Aided Instruction

Computer-Aided Instructio lub Computer-Assisted Instruction - Nauczanie Wspomagane Komputerowo; systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i testy.

(źródło Wikipedia)

czat

Czat (z ang. chat – rozmowa), używana jest również angielska pisownia chat – rodzaj internetowej pogawędki i jedna z usług internetowych.

(źródło Wikipedia)

D

d-learning

D-learning lub dLearning (ang. distance learning) – uczenie się na odległość. Charakteryzuje się ono odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując bezpośrednią komunikację interpersonalną (typową dla konwencjonalnej edukacji) komunikacją, w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna.

(źródło Wikipedia)

Downloadable Content - DLC

Downloadable Content (DLC) - produkt udostępniany ludziom poprzez Internet.

(źródło Wikipedia)

dydaktyka

Dydaktyka ogólna (gr. nauczający) – nauka o nauczaniu i uczeniu się, czyli o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania-uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.

(źródło Wikipedia)

E

e-kształcenie

E-kształcenie to kształcenie odbywające się w środowisku całościowo zaprojektowanym tak, aby wszystkie lub przynajmniej wszystkie najważniejsze funkcje i działania były wykonywalne przy pomocy elektronicznych narzędzi komunikacji, współpracy oraz zarządzania wiedzą.

(źródło Wikipedia)

e-learning

E–learning - nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

(źródło Wikipedia)

e-mail

Poczta elektroniczna, e-poczta (ang. electronic mail, e-mail) to jedna z usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych).

(źródło Wikipedia)

e-nauczyciel

e-nauczyciel - nauczyciel e-learningu

edytor

Edytor - program służący do wprowadzania zmian (edycji) w jakimś dokumencie. Zazwyczaj używane w znaczeniu edytor tekstu.

(źródło Wikipedia)

ELF PK

ELF PK - E-Learning  Framework Politechniki Krakowskiej. System nauczania e-learningowego oparty o oprogramowanie Moodle.

emotikony

Emotikon lub emotikona (ang. emoticon), uśmieszek (smile, smiley), buźka – złożony ze znaków tekstowych (ASCII) wyraz nastroju, używany przez użytkowników Internetu. Najczęściej przedstawia symboliczny ludzki grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, w licznych wariantach.

(źródło Wikipedia)

eXe

eXe (e-Learning XHTML editor) - środowisko autorskie wspierające tworzenie oraz publikację materiałów dydatktycznych w formie stron HTML bez konieczności znajomości tego języka lub skomplikowanych aplikacji do publikacj treści.

F

FAQ

FAQ (ang. Frequently Asked Questions) - to zbiory "często zadawanych pytań" i odpowiedzi na nie, tworzone głównie po to, aby uwolnić się od ciągłego odpowiadania na stale powtarzające się i nudne (dla odpowiadającego) pytania.

(źródło Wikipedia)

flash

flash - technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych

(źródło Wikipedia)

forum dyskusyjne

Forum dyskusyjne to przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej.

(źródło Wikipedia)

FTP

FTP (ang. File Transfer Protocol – Protokoł Transferu Plików) – protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć TCP/IP.

(źródło Wikipedia)

G

GIF

GIF (ang. Graphics Interchange Format) – format pliku graficznego z kompresją bezstratną stworzony w 1987 r. przez firmę CompuServe. Pliki tego typu są powszechnie używane na stronach WWW, gdyż pozwalają na tworzenie animacji dwustanową przezroczystością.

(źródło Wikipedia)

grafika rastrowa

Grafika rastrowa - reprezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.

(źródło Wikipedia)

grafika wektorowa

Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym.

(źródło Wikipedia)

grupa dyskusyjna

Grupa dyskusyjna - w Internecie to ogólna nazwa wszelkich form dyskusji internetowej przypominających wymianę korespondencji, a nie rozmowy w czasie rzeczywistym.

(źródło Wikipedia)

GUI

Graficzny interfejs użytkownika (ang. Graphical User Interface, GUI), często nazywany też środowiskiem graficznym – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegającego na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.

(źródło Wikipedia)

H

hiperłącze

Hiperłącze (ang. hyperlink), inaczej: odnośnik, to zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. 

(źródło Wikipedia)

HTML

HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) – dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

(źródło Wikipedia)

HTTP

HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web).

(źródło Wikipedia)

I

ikona

Ikona w informatyce to niewielki obrazek widoczny na ekranie, stworzony aby symbolizować określony plik, folder, aplikację lub program i stanowić odsyłacz uruchamiający je.

(źródło Wikipedia)

internet

Internet (ang. International - globalna, międzynarodowa; network - sieć, również spotykany zapis: łac. inter - między, ang. net - sieć; dosłownie międzysieć) – ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol).

(źródło Wikipedia)

Internet Based Training

IBT – akronim Internet Based Training. Rozwiązanie informatyczne w zakresie nauczania wspomaganego technologią internetową.

(źródło Wikipedia)

intranet

Intranet - sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w np. firmie lub organizacji.

(źródło Wikipedia)

J

JPG - JPEG

JPEG (wym. dżej-peg lub jot-peg) – format stratnej kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do przetwarzania obrazów naturalnych (zdjęć satelitarnych, pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.

(źródło Wikipedia)

K

komunikator internetowy

Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger, od tego skrót IM) – program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa – ang. Instant Messaging) pomiędzy dwoma lub więcej komputerami, poprzez sieć komputerową, zazwyczaj Internet (dlatego komunikatory internetowe).

(źródło Wikipedia)

kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne (ang. lifelong learning) - jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia.

(źródło Wikipedia)

kurs e-learningowy

Kurs e-learningowy - zbiór materiałów i treści dydaktycznych przekazywanych na odległość przez Internet

L

LAN

Sieć lokalna (ang. Local Area Network stąd używany także w języku polskim skrótowiec LAN) (wewnętrzna sieć) – najmniej rozległa postać sieci komputerowej, większa jednak od sieci osobistej PAN (ang. Personal Area Network), zazwyczaj ogranicza się do jednego budynku (biura) lub kilku pobliskich budynków (np. bloków na osiedlu).

(źródło Wikipedia)

Learning Content Management System - LCMS

LCMS - Learning Content Management System - System Zarządzania Treścią Szkoleniową.

(źródło Wikipedia)

Learning Management System - LMS

Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) (źródło Wikipedia)

Life Communication System - LCS

LCS - Life Communication System - System Zarządzania Komunikacją Synchroniczną

(źródło Wikipedia)

lurkowanie

Lurkowanie - bierna obserwacja tego co się dzieje online bez podejmowania jakichkolwiek działań.

M

m-learning

M-learning (mobile learning) – uczenie się na odległość wymagające bezprzewodowej technologii, nowocześniejsza forma d-learningu.

(źródło Wikipedia)

Managed Learning Environment - MLE

Managed Learning Environment - system kontroli środowiska e-learningowego. Połaczenie VLE oraz MIS.

metadane

Metadane – czyli „dane o danych”, ich przykładem są klasyczne katalogi biblioteczne. Przy pomocy metadanych opisywane są dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony World Wide Web, a także dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe.

(źródło Wikipedia)

MIS

MIS (Managed Informaton System) - system kontroli informacji

moderator

Moderator – osoba oceniająca komentarze, a ogólnie wprowadzane treści na stronie WWW, kanale IRC, liście dyskusyjnej lub na forum i zazwyczaj posiadająca dostęp do narzędzi technicznych zarządzania treścią na poziomie wyższym niż zwykli uczestnicy (jak np. trwałe usuwanie) oraz kontami uczestników (jak np. blokowanie i/lub usuwanie kont).

(źródło Wikipedia)

moodle

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – pakiet przeznaczony do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet oraz stron internetowych.

(źródło Wikipedia)

MPEG

MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) - grupa robocza ISO/IEC zajmująca się rozwojem standardów kodowania audio i wideo, a także zatwierdzona przez ISO grupa powszechnie stosowanych formatów zapisu danych zawierających obraz i dźwięk.

(źródło Wikipedia)

N

nauczanie asynchroniczne

nauczanie asynchroniczne - proces edukacyjny w którym student i prowadzący nie muszą być w tym samym miejscu i czasie.

nauczanie mieszane

nauczanie mieszane - proces edukacyjny w którym e-learning wspiera nauczanie tradycyjne

nauczanie otwarte

nauczanie otwarte - forma edukacji dająca studentom oraz nauczycielom swobodę w wyborze czego gdzie i jak uczyć się bądź nauczać

nauczanie synchroniczne

nauczanie synchroniczne - proces edukacyjny w którym student i prowadzący muszą być w tym samym miejscu i czasie.

nauczanie synchroniczne w e-learningu

nauczanie synchroniczne w e-learningu - proces edukacyjny w którym student i prowadzący muszą być w tym samym miejscu i czasie min. czat lub zajęcia online prowadzone na żywo (wideokonferencje).

netykieta

Netykieta (fr. netiquette) – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci (ang. net).

(źródło Wikipedia)

P

PDF

PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems.

(źródło Wikipedia)

platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa jest połączeniem strony internetowej, programu komputerowego oraz bazy danych.

PLATO

System PLATO był pierwszym uniwersalnym systemem wspomaganym komputerowo wykorzystywanym w nauczaniu, z którego powstał e-learning.

post

Post - wiadomość wysłana na grupę lub forum dyskusyjne, napisana w określonym temacie.

(źródło Wikipedia)

przeglądarka internetowa

Przeglądarka internetowa – program komputerowy, służący do pobierania i wyświetlania zawartości dokumentów z serwerów internetowych, a także odtwarzania plików multimedialnych (czasem za pomocą różnych wtyczek).

(źródło Wikipedia)

R

rapid e-learning

Rapid e-learning – typ kursu e-learningowego wyszczególniany ze względu na kryterium czasowe jego trwania.

(źródło Wikipedia)

RSS

RSS – umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach.

(źródło Wikipedia)

S

samokształcenie

Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy.

(źródło Wikipedia)

SCORM

SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) to standard (specyfikacja) zapisu danych do e-learningu. Przedstawia sposób komunikacji pomiędzy klientem oraz serwerem.

(źródło Wikipedia)

spam

Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie.

(źródło Wikipedia)

system e-learningowy

System e-learningowy - system, który ma na celu wspomagać proces e-learningu.

(źródło Wikipedia)

U

Unschooling

Unschooling - forma edukacji, w której uczenie się opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i celach ucznia.

(źródło Wikipedia)

URL

URL (ang. Uniform Resource Locator) oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.

(źródło Wikipedia)

V

VLE

VLE (Virtual learning environment) - środowisko nauczania e-learningowego

W

w3c

World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW.

(źródło Wikipedia)

wątek

Wątek – zbiór wiadomości wysłanych do jednej grupy dyskusyjnej, stanowiących rozwinięcie wiadomości pierwotnej, najczęściej połączonych tym samym tematem (ang. subject).

(źródło Wikipedia)

WBT

WBT (Web Based Training) - typ szkolenia w którym materiały są dostarczone przez internet i dostępne przez przeglądarkę internetową (www)

wideokonferencja

Wideokonferencja - interaktywna komunikacja multimedialna, realizowana zazwyczaj za pomocą komputerów desktopowych, polegająca na przesyłaniu z dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami.

(źródło Wikipedia)

Wiki

Wiki – nazwa specyficznych stron internetowych (Web 2.0), które można nie tylko oglądać, ale też tworzyć, edytować i zmieniać bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej.

(źródło Wikipedia)

Wikipedia

Wikipedia – wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii działającej na zasadzie otwartej treści.

(źródło Wikipedia)

WYSIWYG

WYSIWYG (ang. 'What You See Is What You Get co znaczy dosłownie To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz) to akronim stosowany w informatyce dla określenia metod, które pozwalają uzyskać wynik w publikacji identyczny lub bardzo zbliżony do obrazu na ekranie.

(źródło Wikipedia)

wyszukiwarka

Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom znalezienie informacji w sieci.

(źródło Wikipedia)

X

xml

XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) - uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

(źródło Wikipedia)

Z

ZIP

ZIP – jeden z najczęściej używanych formatów kompresji i archiwizacji danych na platformie IBM PC, zwłaszcza w środowisku Microsoft Windows.

(źródło Wikipedia)


Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Dalej)
Wszystkie